Mozaika Dlažba Stavební chemie

Obchodní podmínky

Společnost FIN GRES s.r.o., IČ: 254 04 971, DIČ: CZ25404971, se sídlem Liberec 3, Mrštíkova 399/2a, PSČ 460 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15699
email: info@fingres.cz
vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.mozaiky.net:

Společnost FIN GRES s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.mozaikynet.cz (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je zejména prodej obkladových materiálů, event. mozaiek. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo či jiná smlouva, jejímiž smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (zpravidla v pozici kupujícího) a na druhé straně podnikatel.

Prodávající / Podnikatel – osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž její povinností je dodat kupujícímu či jinému odběrateli výrobky, produkty nebo poskytnout sjednané služby. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující / Spotřebitel – člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž od podnikatele nakupuje výrobky, produkty nebo služby za jiným než podnikatelským účelem.

Kupující / Podnikatel – osoba, která na straně kupující či odběratelské jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – návrh dodání zboží prezentovaného na stránkách E-shopu je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Objednávka ze strany kupujícího představuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednávka ze strany kupujícího obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Prodávající elektronicky potvrdí kupujícímu obdržení závazné objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání závazné objednávky prodávajícímu. Práva a povinnosti prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné objednávky prodávajícímu. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu kupujícího prodávajícím.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má kupující - spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, popř. převzetí poslední dodávky zboží v případě, kdy je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. V případě, že se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen na své náklady objednané zboží zaslat či jinak doručit zpět na adresu prodávajícího, která je uvedena na přiloženém daňovém dokladu. Přitom je kupující povinen dodržet tyto podmínky:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, kdy prodávající podstatným způsobem zvýší cenu zboží, kterou spotřebitel dosud neuhradil, a to bezodkladně poté, co se o takovém zvýšení dozvěděl.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým byla zaplacena kupní cena, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit zaplacenou kupní cenu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil při koupi jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Ustanovení § 1829 odst. 1 ObčZ však nepředstavuje možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není objektivně možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud bylo vrácené zboží již užíváno, je opotřebeno či poškozeno, třeba jen částečně, čímž došlo ke snížení jeho ceny, je oprávněn prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající je oprávněn započíst si svou pohledávku na zaplacení náhrady škody za snížení ceny zboží proti pohledávce spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Můžete si stáhnout formulář, vytisknout, vyplnit a zaslat na naší adresu. Formulář ke stažení je k dispozici v PDF zde.

OMEZENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

I přesto, že kupující splní všechny uvedené náležitosti, nemusí být odstoupení od smlouvy a vrácení zboží přípustné. To platí v případě, kdy prodávající objednává u svého dodavatele zboží, případně zboží sám registruje, přímo pro konkrétního kupujícího, v přesně stanoveném množství a parametrech na výslovné přání kupujícího, a nemůže ho v případě odstoupení od smlouvy prodat nikomu jinému, tj. takové zboží je pro prodávajícího dále neupotřebitelné. V případě zájmu o odstoupení od smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím, kde s ním budou dohodnuty všechny podrobnosti takového obchodu. Více informací, jakož i práv a povinností, se nachází v sekci E-shopu O nákupu, resp. v podsekci Zboží na objednávku.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ U KUPNÍCH SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELEM

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí kupujícím nemá vady (dále také „jakost při převzetí“). Skutečnost, že věc nemá vady, zejména znamená, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, dále že se věc hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud takto jakost nebo určení bylo smluveno, dále že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

K vlastnostem zboží nabízeného skrze E-shop je více uvedeno v sekci E-shopu Poradenství. Uzavřením kupní smlouvy dle těchto VOP kupující akceptuje upozornění a doporučení prodávajícího, která se týkají zvláštních vlastností zboží a mají vliv na posouzení jakosti při převzetí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil osobní údaje, o které bude požádán při uskutečnění objednávky zboží v E-shopu. Jedná se o údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník e-shopu, nebo může jít o zpracování pro účely splnění právní povinnosti, která se na provozovatele e-shopu vztahuje (typicky např. podání kontrolního hlášení).

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Práva a povinnosti kupujícího spojená s uplatňování práv z vadného plnění a ze záruky za jakost zboží nakoupeného skrze E-shop, se řídí reklamačním řádem a záručními podmínkami, které jsou na E-shopu k dispozici v sekci E-Shopu Reklamace. Reklamační řád a záruční podmínky tvoří součást těchto VOP a uzavřením kupní smlouvy skrze E-shop jej kupující akceptuje.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Uzavřením kupní smlouvy kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost těchto VOP je kupující vždy dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má plnou možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.

Uzavřenou kupní smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu a kupujícímu je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a je tak s nimi kupujícímu umožněna volná dispozice.


FIN GRES s.r.o.